วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ผลการดำเนินงานหลักสูตรระยะสั้น ปีงบประมาณ 2554

ชื่อวิชา
จำนวนผู้เรียน (คน)
จำนวนชั่วโมง
สถานที่เรียน
ระยะเวลาเรียน
ความร่วมมือ
การทำบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
22
16
ห้องประชุมอำเภอคุระบุรี
10-11 พ.ย. 53
พัฒนาชุมชนอำเภอคุระบุรี
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 1
20
30
ศูนย์ ICT เทศบาล ต.คุระ
16-19 พ.ย. 53
เทศบาลตำบล
คุระบุรี
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น รุ่นที่ 2
26
30
ศูนย์ ICT เทศบาล ต.คุระ

7-10 ธ.ค.53
เทศบาลตำบล
คุระบุรี
การทำผ้าบาติก
23
20
มัสยิดบ้านบางติบ
26-28 ม.ค. 54
มูลนิธิศุภนิมิตร
การพูดเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
28
15
โรงแรมคุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท
3-4 มี.ค.54
มูลนิธิศุภนิมิตร
รวมจำนวนผู้เรียน
119    คน  


เป้าหมาย จำนวน 300 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 8 มีนาคม 2554)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น