วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษาร่วมกันสร้างฝายให้กับป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 อาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาร่วม ได้ไปร่วมกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำที่น้ำตกโตนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันสร้างฝาย
      

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยชุมชนพังงา

           วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี               ท่าน พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน 
                                                                                                                                                                                              

                   

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

             การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น ต้องเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การทำแผนที่ชุมชน วิธีการลงพื้นที่ชุมชน และต้องลงพื้นที่จริงๆ เพื่อศึกษาชุมชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำการวิจัยได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการปฏิบัติประจำวันของตนเอง


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายมานิต วิมุตติสุข ผอ.วชช.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเกษตร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมงอำเภอเกาะยาว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม (นายเอนก จีวะรัตน) เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อใช้หลักสูตรเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 ณ สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี


ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพสร้างความสุขสู่ชุมชน

         วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี จัดฝึกอบรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัดฝึกอบรมการทำปุ่๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนบ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยได้เชิญนายทศภณ เนียมทอง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้ผ่่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 26 คน

งานวันครูอำเภอคุระบุรี 2558

             วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี นำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร และอาจารย์โกศล ตึกขาว เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม ในวันศุกร์ ที่ 16 มกราคม 2558 มีคณะครู บุคลากรทางการศึกษาอำเภอคุระบุรีเข้าร่วม โดยมีนายอำเภอคุระบุรีเป็นประธานในพิธี


งานเรือพระทองและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558

          วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานเรือพระทองและของดีอำเภอคุระบุรี ประจำปี 2558 วันที่ 12-21 มกราคม 2558 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอคุระบุรี วิทยาลัยชุมชนพังงาได้จัดประชาสัมพันธ์โครงการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ด้านเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครเรียนอนุปริญญาและหลักสูตรฝึกอบรม และจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 14 มกราคม 2558