วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรผสมผสาน อ.กะปง

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2560 นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนพังงา สาขาเทคโนโลยีการเกษตรได้ไปศึกษาดูงานการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ณ ฟาร์มคุณเอนก จีวรัตน์ บ้านในหนด อ.กะปง จ.พังงา โดยได้ไปเรียนรู้ในรายวิชาธุรกิจเกษตรเบื้องต้น
ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้, ต้นพืช, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี จัดทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา

วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี จัดทำกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วันนางย่อน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฏาคม 2560 โดยมีคณะครู อาจารย์พิเศษและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง
ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร
ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 12 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

นักศึกษาร่วมกันสร้างฝายให้กับป่าชุมชน

เมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2559 อาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าสถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาร่วม ได้ไปร่วมกิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำที่น้ำตกโตนจิก หมู่ที่ 6 ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีพังงา ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันสร้างฝาย
      

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พิธีประสาทอนุปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยชุมชนพังงา

           วิทยาลัยชุมชนพังงา จัดพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558  ณ วิทยาลัยชุมชนพังงา อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยมี               ท่าน พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธาน 
                                                                                                                                                                                              

                   

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น

             การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาการปกครองท้องถิ่น ต้องเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทฤษฎีต่าง ๆ เช่น การทำแผนที่ชุมชน วิธีการลงพื้นที่ชุมชน และต้องลงพื้นที่จริงๆ เพื่อศึกษาชุมชนในด้านต่าง ๆ จะทำให้ผู้เรียนสามารถทำการวิจัยได้อย่างถูกต้องและนำไปใช้ในการปฏิบัติประจำวันของตนเอง


วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายมานิต วิมุตติสุข ผอ.วชช.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเกษตร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมงอำเภอเกาะยาว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม (นายเอนก จีวะรัตน) เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อใช้หลักสูตรเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 ณ สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี


ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2558

โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพสร้างความสุขสู่ชุมชน

         วิทยาลัยชุมชนพังงา สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี จัดฝึกอบรมตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการคืนความสุขให้กับประชาชน โดยได้จัดฝึกอบรมการทำปุ่๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพให้กับประชาชนบ้านทางด่าน หมู่ที่ 2 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ในวันที่ 20 มกราคม 2558 โดยได้เชิญนายทศภณ เนียมทอง มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม มีผู้ผ่่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น 26 คน