วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

วชช.พังงา  หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี
...เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่...
ปีการศึกษา 2554

                   นักศึกษาท่านใดมีเพื่อน ญาติ มิตร แนะนำให้สมัครได้ที่หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี...
ตั้งแต่วันนี้...ถึง  31 มีนาคม  2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ตามรายละเอียดนี้
หลักสูตรอนุปริญญา
หลักสูตรฝึกอบรม (ระยะสั้น)
สาขาวิชาที่เปิด
หลักสูตรที่เปิดฝึกอบรม
1. การปกครองท้องถิ่น
2. การศึกษาปฐมวัย
3. การจัดการทั่วไป

1. คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. การพูดในที่ชุมชน
4. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
5. ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
6. นวดแผนไทย
7. การทำผ้าบาติก
8. การกรีดยางพารา
9. การแปรรูปอาหาร/ทำอาหาร
10. การทำแหนมปลา
11. หรือหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการของชุมชน
ค่าเทอมเพียง 400 600 บาทต่อภาคเรียน
ค่าสมัคร 10 บาท ค่าเรียนชั่วโมงละ  5  บาท
คุณสมบัติผู้สมัคร
      - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
คุณสมบัติผู้สมัคร
         - อ่านออกเขียนได้
         - ไม่จำกัดอายุ เพศ วัย
หลักฐานการสมัคร
      1) สำเนาทะเบียนบ้าน    จำนวน      1    ใบ
      2) สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน        ใบ
      3) สำเนาวุฒิการศึกษา      จำนวน         ใบ
      4) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว      จำนวน  3  ใบ       
 หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สำเนาใบสำคัญการสมรส
หลักฐานการสมัคร
      1) สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน     1    ใบ
      2) สำเนาบัตรประชาชน     จำนวน       ใบ
      3) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว      จำนวน    1    ใบ         
หลักฐานอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ
ติดต่อสอบถามได้ที่...หน่วยจัดการศึกษาคุระบุรี  วิทยาลัยชุมชนพังงา 
โทรศัพท์ 089-2967576,076-491850

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น