วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศึกษาดูงาน ณ วชช.แม่ฮ่องสอน


กำหนดการศึกษาดูงาน ณ วชช.แม่ฮ่องสอน โดยมี อ.สายันต์ ปานบุตร (เดินทางระหว่างวันที่ 6-16 ธันวาคม 2553) และ อ.โกศล ตึกขาว  (เดินทางระหว่างวันที่ 6-26 ธันวาคม 2553)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อไปเรียนรุ้การจัดการของหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง ในด้านหลักสูตรระยะสั้น หลักสุตรอนุปริญญา และการเข้าร่วมจัดการศึกษากับชุมชน

วันที่ 8 ธันวาคม 2553 ออกเดินทางจาก จ.เชียงใหม่ มา อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ใช้ระยะเวลาเดินทาง 3 ชม. ครึ่ง เข้าที่พักของหน่วยจัดฯแม่สะเรียง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เป็นอย่างดี            วันที่ 9 ธันวาคม 2553 วันนี้เดินทางจาก อ.แม่สะเรียง ไปยัง อ.แม่ลาน้อย โดยการนำของ อ.กระเเต ซึ่งหน่วยจัดการศึกษาอำเภอแม่ลาน้อยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือในการทำวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน โดยได้ไปดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้กวาดดอกหญ้า(ก๋ง) ที่บ้านห้วยไก่ป่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยง อ.สุรินทร์ได้พา อ.สายันต์ กับ อ.โกศล นอนค้างที่หน่วยจัด อ.แม่ลาน้อย 1 คืน
ลุงๆชาวกะเหรี่ยงตั้งใจกันมัดก๋งเพื่อทำเป็นไม้กวาด  เเต่งานนี้ดูๆแล้วจะมีการซ่อมต่อในวันพรุ่งนี้

วันที่ 10 ธันวาคม 2553 วันนี้ อ.สุรินทร์ จากหน่วยจัดแม่ลาน้อยได้พาไปติดตามโครงการวิจัยต่อที่บ้านห้วยไก่ป่า ซึ่งในวันนี้มีประชาชนและนักเรียนมาร่วมกันทำไม้กวาด ประมาณ 20 คน วันนี้ไปรับประทานอาหารที่บ้านของผู้ใหญ่ซึ่งเป็นศิษย์เก่า วชช. กลับจากบ้านห้วยไก่ป่า ก็ได้ไปดูกลุ่มแกะสลักไม้ ซึ่งในขณะนี้ทราบว่าทางกลุ่มได้แยกกันแกะสลักไม้แล้ว แต่ก็ได้ทำกันอยู่ 3-4 ราย จากนั้นก็ได้เดินทางกลับ อ.แม่สะเรียง

วันที่ 11 ธันวาคม 2553 วันนี้ได้เดินทางไปดูการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอนุปริญญาของหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง ซึ่งปัจจุบันมี จำนวน 8 ห้องเรียน มีสาขาการปกครองท้องถิ่น การศึกษาปฐมวัย และการจัดการทั่วไป โดยใช้สถานที่โรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) เป็นที่เรียน นักศึกษาที่เรียนมาจากหลายอำเภอ และมาจาก จ.เชียงใหม่ ส่วนมากเป็นชาวเขา หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียงได้ติดต่อขอรับทุนการศึกษาจากภายนอกมาให้นักศึกษา เทอมละประมาณ 3500-4000 บาท เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเรียนการสอน ที่หน่วยจัดมีเจ้าหน้าที่ทำงาน 5 คน มีคุณประพันธ์ วิริยะภาพ เป็นหัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง ทำหน้าที่กลั่นกรองอาจารย์ผู้สอน โดยคัดเลือกอาจารย์ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มาสอนนักศึกษา
วันที่ 13 ธันวาคม 2553 วันนี้ได้พบกับอาจารย์ประพันธ์ วิริยะภาพ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียง ท่านอาจารย์ได้สอบถามว่าเราต้องการอะไรบ้างในการมาดูงานที่แม่สะเรียง การมาศึกษาดูงานในครั้งมาดูรูปแบบการทำงานของหน่วยจัดระดับอำเภอในด้านการจัดการเรียนการสอน การตั้งอนุกรรมการอำเภอของหน่วยจัด อาจารย์ประพันธ์ได้ให้แนวคิดในการทำงานในด้านการสรรหาอาจารย์พิเศษ งานกิจการนักศึกษา การบริหารงานหน่วยจัด หน่วยจัดการศึกษาแม่สะเรียงได้รับทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากองค์การต่างประเทศ (มูลนิธิสามสาระ) โดยในวันนี้เจ้าของทุนได้มาสอบถาม ติดตามความก้าวหน้าของนักศึกษาทุน ความต้องการของผู้ให้ทุนคือต้องการให้นักศึกษาจบไปแล้วได้ทำงานในพื้นที่ และนำความรู้มาพัฒนางานหรือกิจการของตนเองให้ดีขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น