วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2558

โครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

         เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 วิทยาลัยชุมชนพังงาจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยมีนายมานิต วิมุตติสุข ผอ.วชช.พังงา เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการเกษตร เช่น อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา ประมงอำเภอเกาะยาว เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา ปราชญ์เกษตรกรดีเด่นสาขาไร่นาสวนผสม (นายเอนก จีวะรัตน) เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อใช้หลักสูตรเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2558 ณ สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี


ร่วมกันวิพากษ์หลักสูตร

ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น