วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2557

         จากการที่วิทยาลัยชุมชนพังงานำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร หัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2556 เรื่องการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ผลที่ได้รับคือองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรแบบผสมผสานของวิสาหกิจชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การทำบัญชี การเลี้ยงสัตว์ การบริหารจัดการกลุ่ม แต่จากผลการศึกษาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ต้องการขยายกิจกรรมในเรื่องการจัดการด้านการตลาด  ซึ่งวิทยาลัยชุมชนพังงา มีพันธกิจดำเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับกลุ่มอื่นๆ ที่มีความสนใจต่อไป  จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาดธุรกิจเกษตรแบบผสมผสานของวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่
วัตถุประสงค์
1.  เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการผลิต  การตลาดที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุนบ้านบางใหญ่
2.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุนบ้านบางใหญ่

          3. วิทยาลัยชุมชนพังงาได้พัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการด้านการตลาด สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา ประชาชน และผู้ที่สนใจสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น