วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นักศึกษาลงพื้นที่ชุมชนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2557 อาจารย์สายันต์ ปานบุตร ได้นำนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่นรุ่นปี 56 ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้การทำการเกษตรของกลุ่มบ้านหัวสวน หมู่ที่ 5 ตำบลแม่นางขาว อำเภอคระบุรี จังหวัดพังงา โดยได้รับเกียรติจากปราชญ์ชาวบ้าน คือผู้ใหญ่วีรศักดิ์ สินสัจธรรม บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของกลุ่ม การทำเกษตรแบบผสมผสาน การออมทรัพย์ การทำธนาคารต้นไม้และการสร้างฝายทดลองนำ้ของชุมชนบ้านหัวสวนและชุมชนบ้านโชคอำนวยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น