วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

วิทยาลัยชุมชนพังงาเข้าร่วมการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจ้ดการ ครั้งที่ ๓"

          บุคลากรวิทยาลัยชุมชนพังงา นำโดยอาจารย์สายันต์ ปานบุตร อาจารย์อรรวรรณ มุขแก้ว และอาจารย์วิสนีย์ นุราช เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในรูปโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจ้ดการ ครั้งที่ ๓" ในวันศุกร์ที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๒ เรื่องจากผลการวิจัยในโครงการการจัดการความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ในการนี้ผลการนำเสนอการวิจัยเรื่อง การพัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจเกษตรแบบผสมผสานเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงานวิจัยที่นำเสนอทั้งหมด ๔๐ เรื่อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น