วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

ประชาชนในตำบลคุระเข้าร่วมอบรมการติดตายาง

เมื่อวันที่ 18-20 เมษายน 2555 สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี วชช.พังงา ให้ความร่วมมือกับ สกย.พังงา และอบต.คุระ ในการจัดฝึกอบรมการติดตายางให้กับประชาชนในตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ณ สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 30 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น