วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

โครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในอำเภอคุระบุรีด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

คณะนักศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นปี 2553 จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนในอำเภอคุระบุรีด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2555 ณ ศาลาเอนกประสงค์สถานที่จัดการศึกษาคุระบุรี มีประชาชน นักศึกษาเข้าร่วมประมาณ 30 คน โดยได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคุระบุรี และนายสมหมาย เชื่อสง่า เป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น